Projekty

Děkujeme všem donátorům za jejich podporu, díky níž můžeme realizovat a rozvíjet naši činnost.

Projekty, které aktuálně realizujeme

Doba realizace: 1. 7. 2018 – 31. 12. 2020

Donátor: Nadační Fond Avast

Obsah projektu:

Projekt se zaměřuje na rodiny s dětmi se zdravotním postižením od 0 do 18 let. Zpravidla se jedná o děti s diagnózou, mezi které patří následující onemocnění:

 • poruchy autistického spektra
 • poruchy řeči
 • psychosomatické bolesti (hlavy, břicha)
 • konverzní a disociativní poruchy
 • emoční poruchy (deprese, úzkostné stavy, fóbie)
 • psychotická onemocnění a schizofrenie
 • traumatické poruchy, poúrazové stavy (např.
 • popáleniny, autonehody, topení se)
 • mentální retardace, poruchy chování aj.

Výčet diagnóz není vyčerpávající. Jednou z hlavních tezí a předpokladů metody „Tým okolo dítěte“ je ten, že je určen všem typům postižení.

V roce 2018 jsme multidisciplinární týmy realizovali, nicméně tímto projektem je chce v rámci ČR etablovat, vytvořit k nim metodické zázemí a proškolit více odborníků, kteří by v různých krajích ČR know-how aplikovali. To, že myšlenka a metoda „Tým okolo dítěte“ funguje, dokládá následující, reálný příběh dítěte: Tříleté dítě s autismem, které si pravidelně trhá spodní ret a poškozuje se. Matka je z něho nešťastná, křičí na něho, ať toho nechá. Při jejím křiku a chování se však dítě dostává do stresu a ret si poškozuje ještě více. Na základě jeho chování od lékaře dostane léky na utlumení, což sice způsobí určité zlepšení stavu, nicméně dítě je otupělé a čas ve školce, který by mělo využít k socializaci a hře s dalšími dětmi, prospí. V sociální službě v rané péči je matka malého dítěte vedena k tomu, ať pozornost při záchvatu a snaze si poškodit ret odvede například hračkou. Nicméně tlak z okolí, který každý říká něco jiného, vytváří u matky frustraci a pocit zoufalství.

U této rodiny byly využity multidisciplinární týmy, kde se všechny strany (pedagog, lékař, sociální pracovník) dohodli na jednotném postupu a podpořili matku v její rodičovské roli. Výsledkem je, že po přibližně třech sezeních je patologické jednání dítěte na ústupu, ret si již dále nepoškozuje. Matka je posílena ve svých rodičovských kompetencích, více svému dítěti rozumí a je připravena při dalším záchvatu autistického dítěte jednat již jinak.

Také zahraniční literatura poukazuje na pozitivní přínosy multidisciplinárních týmů, konkrétně mluví o nasycení potřeb dítěte, tým také pomáhá napravovat nereálná očekávání. Při využití MT dochází k snížení četnosti využívané péče, snížení čekací doby na první kontakt s lékařem a celkově se zvyšuje efektivita léčby. 

Projekt, resp. etablování metody „Tým okolo dítěte“ přinese:

 • rodičům pocit, že jsou při řešení zdravotní situace hendikepovaného dítěte partnerem, že jsou zapojeni do procesu rozhodování o léčbě dítěte, že jsou seznámeni se všemi možnostmi léčby,
 • všechny zainteresované strany znají kroky ostatních odborníků (tripartita školství – zdravotnictví – sociální oblast),
 • hendikepované dítě chápe a rozumí, co se s ním děje, jaké budou další kroky, postup je jednotný, jasný, srozumitelný,
 • dítě lépe komunikuje s rodičem, rodič ho již lépe chápe, rozumí jeho potřebám, důvodů, proč se chová tak, jak se chová, dochází k upevnění vztahu a k posílení rodičovských kompetencí.

Metodika Setkání okolo dítěte

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Donátoři: Ministerstvo práce a sociálních věcí, dotační program Rodina, Moravskoslezský kraj

Obsah projektu:

Jedním z klíčových způsobů řešení obtížné situace rodičů dětí s hendikepem je aplikace metody „Setkání okolo dítěte“, která stojí na principu multidisciplinární spolupráce a jejíž know-how bude přeneseno a aplikováno na podmínky ČR od zahraničního experta, Petera Limbricka v červenci 2018.

Pro rodiče dětí s hendikepem chceme v roce 2020 nadále poskytovat bezplatné právní poradenství (v roce 2019 značně oblíbené) a to z důvodu často špatného finančního stavu rodin (ztráta zaměstnání spojená s péčí, drahé terapie nehrazené pojišťovnou).

Další aktivita je zaměřena na podporu otců předčasně narozených dětí se špatnou prognózou nebo např. dětí po úraze. Hlavní význam vidíme v „chlapské” podpoře, muž, kterému se narodil nevidový chlapeček s vadou srdce, s prognózou úmrtí v předškolním/mladším školním věku. Za důležité považujeme to, že mohl mluvit s mužem (psychologem), jaké očekávání měl jako otec, v pozadí také co si nyní myslí o sobě, vnímá se jako provinilý, neschopný zplodit zdravé dítě.

Část realizace projektu se věnuje edukaci, osvětě a šíření přínosů a efektivity multidisciplinárního přístupu k rodinám s postiženými dětmi. Tuto aktivitu vnímáme jako významnou a pro udržitelnost projektu nezbytnou, a to z důvodu potřeby mluvit o multidisciplinaritě a jejích přínosech nahlas, vytvořit vizuálně zajímavé a pro šíření know-how zásadní dokumenty – bulletin Kolibřík. Ten se v roce 2019 etabloval natolik, že evidujeme tisíce shlédnutí a stovky stažení elektrické verze a poptávku po tištěné verzi převyšující nabídku. Kolibřík poskytuje díky zaměření na jednu oblast obtíží s vizuálně zajímavou a stručnou kondenzací informací ideální cestu k osvětě, a tím zvyšuje efektivitu využívání dostupných služeb, a rovněž jiných práv a možností rodičů a dětí. Díky bulletinu se tak prostřednictvím čekáren ambulancí a sociálních služeb dostávají informace i k těm rodičům, kteří se zatím neměli možnost do služeb podpory zapojit. Příběhy rodičů v bulletinu navíc snižují ostych ke službám a mezioborové spolupráci.

Bulletin Kolibřík

Nedílnou součástí projekt je též mezioborová konference Mezi námi 2021.


Projekt Multidisciplinární praxe a inovativní přístupy při práci s rodinami dětí s handicapem byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Reg.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015196

Doba realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Obsah projektu:

Projekt se zaměřuje na vytvoření dvou inovativních didakticko-edukačních nástrojů pro sociální práci s pečujícími osobami a dětmi s hendikepem. Bude se jednat vždy o deset pohádkových příběhů formou CD (audio) a knihy (vizuální verze). Ke každému setu pohádek bude vytvořena příručka pro sociálního pracovníka, jak s pohádkami jako edukačním nástrojem pracovat. Pohádky budou pilotovány a bude tak ověřena funkčnost jejich použití. Součástí příručky bude soubor kazuistik.

 

Ukončené projekty

 

Donátor: MPSV

Doba realizace: 1. 1.–31. 12. 2019

Obsah projektu

Projekt zaměřený na realizaci multidisciplinárních týmů po ČR a navazuje tak na stávající projekt Týmy okolo dítěte financovaného z Nadačního fondu Avast. Žadatel část realizace projektu věnuje na osvětu a šíření přínosů multidisciplinárního přístupu k dětem s postižením a jejich rodičům (časopis Kolibřík, mezioborová konference Mezi námi). Tuto aktivitu vnímá jako významnou a pro udržitelnost projektu nezbytnou, a to z důvodu potřeby mluvit o multidisciplinaritě a jejích přínosech nahlas, vytvořit vizuálně zajímavé a pro šíření know-how zásadní dokumenty a prostor pro sdílení.