Projekty

Děkujeme všem donátorům za jejich podporu, díky níž můžeme realizovat a rozvíjet naši činnost.

Projekty, které aktuálně realizujeme

Donátor: Nadační fond Avast

Doba realizace 1. 7. 2018–31. 5. 2020

Projekt je zaměřen na přenos zahraničního know-how metody práce s rodinou s dítětem s hendikepem z Anglie, tvorba metody práce s rodinou inspirovaná zahraničním expertem. V průběhu realizace bude metoda pilotně ověřena na přímé práci s rodinami, bude docházet ke školení facilitátorů a jejich supervizi, společnému sdílení zkušeností při realizaci projektu. Řešením obtížné situace rodin s hendikepovaným dítětem/dětmi je aplikace metody „Tým okolo dítěte“, která stojí na principu multidisciplinární spolupráce a jejíž know-how bude přeneseno a aplikováno na podmínky ČR od zahraničního experta, Petera Limbricka. Na multidisciplinárním týmu, který vede facilitátor a je vždy účastno dítě, jeho rodič/rodiče a přizvaní odborníci, hledají všichni společně nový pohled a koordinují další kroky v léčbě. Využívají se všechny dostupné pečující osoby včetně pedagogů, proces vývoje dítěte se pak odvíjí v koordinovaném celku, kde jsou si všichni zúčastnění vědomi role své a druhých, na změně se pracuje v oblasti výchovy, léčby i procesu vzdělávání. Tato souhra je natolik efektivní, že i v těžce ovlivnitelných diagnózách (PAS, dystrofie, dětské psychózy) se objevují nové možnosti. Významným faktorem metody je cílená podpora nejen dítěte, ale celé rodiny.

Donátor: MPSV

Doba realizace: 1. 1.–31. 12. 2019

Projekt je zaměřen na realizaci multidisciplinárních týmů po ČR a navazuje tak na stávající projekt Týmy okolo dítěte financovaného z Nadačního fondu Avast. Žadatel část realizace projektu věnuje na osvětu a šíření přínosů multidisciplinárního přístupu k dětem s postižením a jejich rodičům (časopis Kolibřík, mezioborová konference Mezi námi). Tuto aktivitu vnímá jako významnou a pro udržitelnost projektu nezbytnou, a to z důvodu potřeby mluvit o multidisciplinaritě a jejích přínosech nahlas, vytvořit vizuálně zajímavé a pro šíření know-how zásadní dokumenty a prostor pro sdílení.