Vzdělávání

Semináře a webináře pro pomáhající profese

Připravili jsme pro vás několik jednodenních vzdělávacích seminářů a webinářů zaměřených na práci s rodinou a dětmi.

Termín

Přesné termíny jsou uvedeny u konkrétních témat.

Cena

800 Kč / webinář
2000 Kč / seminář

Kontakt

V případě zájmu nás kontaktujte:
mdt.rovnovaha@gmail.com

Lektoři

Martina Friedlová, Jakub Majetny

Témata

“Život nemůže pokračovat, dokud neponecháte minulost minulosti, neosvobodíte přítomnost od břemene.” (Paul Tillich)

No event found!
 

Záměr kurzu: Na semináři se účastníci dozvědí, jakým způsobem se sestavuje základní rodinná mapa a jak ze vztahové sítě rodiny vyčíst potřeby jednotlivých členů. V další části se zaměříme na hledání účinných kroků, které pomáhají rodinný systém stabilizovat a pozitivně proměnit.

Lektor: Mgr. et Mgr. Martina Friedlová  (poradenský psycholog, muzikoterapeut, kouč)

Časová dotace:  8 hodin

Témata kurzu: rodina systémovým pohledem, rodinné mapy,  typologie rodinných vztahů, potřeby členů rodiny,  ustálené rodinné zvyklosti a jejich vliv na každodenní život,  vliv rodinných hodnot na život členů rodiny,  sourozenec dítěte se zdravotním znevýhodnění,  hledání účinné podpory v rodině dítěte se znevýhodněním

“Nesuďte den podle toho, co sklidíte, ale podle semen, která zasejete.” (Robert Louis Stevenson)

Záměr kurzu: Cílem semináře je přinést účastníkům inspirativní pohled na vztahové vzorce v rodinách, které se navenek projevují jako vzorce v komunikaci.

Lektor: Mgr. et Mgr. Martina Friedlová (poradenský psycholog, muzikoterapeut, kouč)

Časová dotace: 8 hodin

Obsah kurzu: Seminář přinese účastníkům systémový pohled na rodinu, a to především prostřednictvím vztahových vzorců, které navenek vyplouvají v komunikaci. Kurz vychází z pojetí kongruentní a nekongruentní komunikace podle Virginie Satirové a propojuje jej s praktickými podněty, jak začít pozitivně proměňovat vztahy. Tipy se soustředí na vyjádření potřeb, zvládání emocí a vytvoření opor pro rodinu nebo v rodině. Zvláštní pozornost je věnována vzorcům v rodinách s dětmi se zdravotním znevýhodněním a příkladům rodin, které mohou přinést sami účastníci semináře.

Témata kurzu: rodinné vztahy jako systém, komunikační vzorce dle V. Satirové v rodině, kongruence: způsob, jak vztahy uzdravovat, umění vyjádřit potřeby, zdravotní dopady nefunkčních vzorců, práce s vlastními vztahovými situacemi, praktické tipy zvládání emocí, cílené vytváření podpůrného systému rodiny

“Ten, kdo se zastaví před dalším krokem, stráví život na jedné noze.” (čínské přísloví)

Záměr kurzu:

Cílem workshopu je vybavit rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním informacemi a technikami, které umožní zvládat dlouhodobou zátěž v běžných i zátěžových situacích při péči o dítě.

Lektor: Mgr. et Mgr. Martina Friedlová (poradenský psycholog, muzikoterapeut, kouč)

Časová dotace: 8 hodin

Obsah kurzu: Cílem workshopu je vybavit rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním informacemi a technikami, které umožní zvládat dlouhodobou zátěž v běžných i zátěžových situacích při péči o dítě, při komunikaci s partnerem či přáteli a při komunikaci s odborníky, kteří jsou nositeli služeb pro dítě. Workshop je věnován praktickým ukázkám, jak zvládat negativní emoce, jak se zbavit negativních myšlenek a jak získat více energie. Webinář je veden interaktivním způsobem.

Témata kurzu: celostní model člověka a rodiny, dopad dlouhodobé zátěže na tělesné, mentální, emoční a vztahové zdraví, mentální a emoční změny v rodině dítěte se znevýhodněním, strategie práce se zátěží, které mají negativní vliv na zdraví, techniky, jak se zbavit negativních myšlenek, tipy, jak získat více energie

“Děti opravdu rozumí pouze tomu, na co přišli sami.” (J. Piaget)

No event found!

Záměr kurzu: Seznámení s užitečnými teoriemi vývoje dítěte do 6 let pro aplikaci v sociální práci

Lektor: Mgr. Jakub Majetny (klinický psycholog, psychoterapeut), info o lektorovi: psychologietesin.cz

Časová dotace: 8 hodin

Obsah kurzu: Kurz seznámí s přístupem Jeana Piageta a Erika Eriksona s ohledem na jednotlivé fáze vývoje, s těžištěm pro období raného věku, batolete a dítěte v období hry (0–6 let). Dotkneme se vývoje v oblastech rozumových schopností, emocí, osobnosti, rodinných a vrstevnických vztahů. Část kurzu věnujeme rovněž klinické psychopatologii, která se v daném období obvykle objevuje. Osu kurzu bude představovat hlavní úkol, kterým má dítě v daném období projít.

Klíčová slova: senzomotorická inteligence, stálost předmětu, symbolická funkce, důvěra, samostatnost, iniciativa, neurovývojové vady, temperament, poruchy pozornosti a hyperaktivity.  Výchovné poradenství. Možnosti intervencí jednotlivých oborů k dané oblasti – multidisciplinární přístup a indikace konkrétní služby. 

“Není nic tak praktické, jako dobrá teorie” (Kurt Lewin)

No event found!

Záměr kurzu: Seznámení s užitečnými teoriemi vývoje dítěte od 6 let pro aplikaci v sociální práci

Lektor: Mgr. Jakub Majetny (klinický psycholog, psychoterapeut), info o lektorovi: psychologietesin.cz

Časová dotace: 8 hodin

Obsah kurzu: Kurz seznámí s přístupem Erika Eriksona a dalších vývojových teorií s ohledem na jednotlivé fáze vývoje, s těžištěm pro období mladšího dětství, dospívání a přechodu do dospělosti (6–18 let). Dotkneme se vývoje v oblastech rozumových schopností, emocí, osobnosti, rodinných a vrstevnických vztahů. Část kurzu věnujeme rovněž klinické psychopatologii, která se v daném období obvykle objevuje. Osu kurzu bude představovat hlavní úkol, kterým má dítě v daném období projít.

Klíčová slova: snaživost, méněcennost, identita, intimita, poruchy chování, emoční poruchy, závislosti. poruchy příjmu potravy. Výchovné poradenství. Možnosti intervencí jednotlivých oborů k dané oblasti – multidisciplinární přístup a indikace konkrétní služby.

Připravujeme pro vás vzdělávání v oblastech práce s klientem, komunikace, týmové spolupráce či vlastní psychohygieny.

Kurzy, které chystáme, povedou zkušení a motivovaní odborníci s bohatou praxí.

Témata vzdělávání

Proběhlo

Čtyřdenní cyklus | Vybrané kapitoly z pedopsychiatrie pro praktické lékaře pro děti a dorost a další zdravotníky

29. 3. 2019 | MUDr. Michal Goetz, PhD.

 • Etiologie a nástupy duševních poruch u dětí a adolescentů
 • Úzkostné poruchy
 • Deprese u dětí a dospívajících

12. 4. 2019 | MUDr. Štěpánka Kicková, PhD.

 • Poruchy autistického spektra
 • Mentální retardace
 • Psychotické poruchy

10. 5. 2019 | MUDr. Sandra Müllerová, Mgr. Ondřej Sklenář

 • Rysy osobnostní patologie u adolescentů
 • Sebepoškozování
 • Suicidální riziko a jeho posouzení
 • Poruchy příjmu potravy – časná a adolescentní patologie
 • Zneužívání návykových látek |
 • Možnosti a strategie léčby závislostí u dětí a dospívajících

7. 6. 2019 | MUDr. Michal Goetz, PhD.

 • Tikové poruchy
 • Porucha pozornosti s hyperaktivitou
 • Děti rodičů s duševní poruchou

Leták ke stažení

Záštitu nad akcí převzal MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.