GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Spolek Naše rovnováha, z. s. („správce údajů“) se sídlem Nová cesta 3, Mistřovice, 735 62 Český Těšín, identifikační číslo: 06185738 zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 16008, který je organizátorem projektu Setkání okolo dítěte, zpracovává osobní údaje subjektů údajů, a to v souladu se zákony České republiky a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonného důvodu, kterým je nutnost zpracovat údaje pro účely realizace projektu, splnění smlouvy a poskytnutí služby – dle Dohody o spolupráci při realizaci Setkání okolo dítěte. Dalším zákonným důvodem je současně souhlas subjektů údajů se zpracováním těchto údajů.

K jakému účelu zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli realizovat projekt Setkání okolo dítěte.

Které Vaše osobní údaje konkrétně zpracováváme?
Jedná se konkrétně o jméno a příjmení, rok narození, emailovou adresu a telefonický kontakt. Současně s ohledem na cíl projektu a jeho průběhu může v jeho průběhu dojít ke zpracování údajů o zdravotním stavu, psychologické, sociální a výchovné situaci dítěte, a to výhradně k naplnění cílů projektu a v rozsahu k tomu nezbytném.

Budou někde Vaše osobní údaje zveřejněny?
Ne. Vaše osobní údaje nebudeme nikde zveřejňovat.

Kdo může přijít do styku s Vašimi osobními údaji?
Vaše osobní údaje nebudou žádným způsobem předávány třetím osobám jinak než k účelům uvedeným v těchto Zásadách zpracování osobních údajů a ochrany soukromí, což znamená, že nebudou sdíleny s třetími osobami za účelem zasílání obchodních a reklamních sdělení těchto třetích stran. Spolek nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii.

Jak dlouhou dobu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?
Osobní údaje budeme zpravovat po dobu nezbytnou pro realizaci projektu, splnění smlouvy a poskytnutí služby – organizace multidisciplinárních týmů, splnění právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo smluv s poskytovateli dotací.

Jaká jsou Vaše práva?
Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů naším spolkem máte následující práva.

 1. Právo na přístup
  Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou Vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo náš spolek zpracovává a jaké máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se na nás v případě nejasností obrátit s žádostí o další informace.
 2. Právo na opravu
  V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.
 3. Právo na výmaz
  V některých případech máte právo, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) nebodomníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné naším spolkem přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
  • Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění povinností spolku nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva. V případě výmazu osobních údajů Vaše osobní údaje nebudou nadále zpracovávány.
 4. Právo vznést námitku proti zpracování
  Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu spolku. Osobní údaje poté přestane náš spolek zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. Námitku proti zpracování můžete vznést ke všem účelům zpracování nebo ve vztahu k některým vybraným účelům nebo způsobům. Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva. Důsledkem úspěšného uplatnění námitky bude provedení výmazu Vašich osobních údajů a osobní údaje nebudou nadále zpracovávány.
 5. Právo na omezení zpracování
  V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, pokud:
  • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
  • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),
  • Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno výše v části Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, je spolek povinen zpracování Vašich osobních údajů omezit.
  • Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva.
 6. Právo na přenositelnost
  Máte právo od nás získat všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.
 7. Právo podat stížnost
  Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak nás můžete kontaktovat?
Ve věci ochrany osobních údajů nejlépe e-mailem na adrese mdt.rovnovaha@gmail.com nebo poštou na adrese: Naše rovnováha, z. s. („správce údajů“), Nová cesta 3, Mistřovice, 735 62 Český Těšín.