Slovníček pojmů

Připravili jsme malý slovníček pojmů, se kterými se v naší praxi setkáváme, a metod, jichž využíváme při práci s klienty a rodinami.

Naší snahou je podpořit a motivovat odborné pracovníky k řešení problémů svých klientů prostřednictvím multidisciplinárních týmů, coby vysoce efektivního nástroje pro dosažení stanoveného cíle.

Metodu Tým okolo dítěte, původem z Velké Británie, jsme aplikovali na české podmínky a vznikla tak unikátní metoda práce s dítětem – Setkání okolo dítěte. Chceme tuto metodu dále rozvíjet a snažit se o její rozšíření a ukotvení v praxi využívaných postupů a nástrojů.

Jedná se o spolupráci odborníků z různých oborů nad klientem nebo tématem v libovolné podobě. Tyto týmy sdružují a propojují zdravotníky, sociální pracovníky, učitele, duchovní a klienty daných služeb. Mezioborová spolupráce nabízí komplexnost a efektivní využití služeb oproti nekoordinované péči, kde se člověk často ocitá v protichůdných očekáváních a požadavcích.  Tým se může setkat kvůli dospělému klientovi nebo kvůli dítěti. Mezi nejznámější koncepce patří Tým okolo dítěte (Peter Limbrick), Otevřený dialog (Jaakko Seikkula), Anticipační rozhovory (Erik Arnkil). Multidisciplinární týmy v ČR využívá např. Zahrada 2000 v Jeseníku (terénní tým), Domov Sue Ryder nebo hospic Mobilní hospic Ondrášek o.p.s a další služby. Mezioborová spolupráce je rovněž podporovaná Reformou psychiatrické péče v ČR.

Konkrétní metoda práce pocházející z Velké Británie (“Team Around the Child”). Autorem je Peter Limbrick. TAC se využívá především v oblasti rané péče, tedy v péči o děti s handicapem v raném věku. TAC stojí na hodnotách rodinnosti, respektu, čestnosti, empatie a důvěry. Důležitou osobou je klíčový pracovník který dochází do rodiny dítěte a společně s rodiči plánuje, koho na tým pozvat. Tým pracuje v horizontální rovině – všichni členové jsou si rovni, každý má stejné slovo. Informace o TAC lze nalézt v Peterově knihách a bulletinu. V ČR tímto způsobem pracuje Středisko rané péče EDUCO Zlín.

Podoba mezioborové spolupráce, kterou vytváří spolek Naše rovnováha v prostředí české republiky. O tým si může zažádat každý rodič dítěte nebo odborník, který pracuje s dítětem libovolného věku či typu handicapu. Užitečné jsou týmy tam, kde rodina potřebuje pro dobrou kompenzaci dítěte  více služeb. S organizací týmu pomáhá rodině koordinátor, samotné Setkání pak vede facilitátor. Ten je zodpovědný za užitečnost komunikace. Rodiče jsou rovnocennými členy týmu. Na týmech se tak potkávají s rodiči lékaři, sociální pracovníci, poradci rané péče, psychologové, pedagogové, asistentni, ale např. i duchovní nebo širší rodina (babičky, dědečkové), hrající v životě dítěte důležitou roli.

Případová konference je odborná diskuze zainteresovaných subjektů nad konkrétním případem ohroženého dítěte nebo jeho rodiny. Účelem případové konference je úplné a rychlé vyhodnocení případu klienta, s cílem najít optimální řešení. V praxi se realizuje zejména v případech, kdy vývoj či život dítěte ohrožují rodiče nebo jiní lidé v jeho okolí svým neadekvátním chováním či jednáním (např. drogové závislosti, alkohol, promiskuita, apod.). V praxi tedy dochází k tomu, že úkoly jsou kladeny na okolí dítěte (zejména rodiče, zákonné zástupce) než na dítě samotné. Případové konference svolává OSPOD, který tak garantuje ze zákona dohled nad ohroženými dětmi. Uplatňuje se tak hierarchický princip, zainteresovaní jsou často v podřízené roli; je možnost neplnění úkolů vyžadovat i pod peněžitou sankcí nebo i odnětím svobody.

Rodinné konference jsou v ČR novým přístupem v práci s ohroženou rodinou. Rodinná konference vychází z principu ponechání odpovědnosti za vlastní situaci na rodině jako takové – metoda přináší pouze postupy, které umožňují aktivizovat vlastní rozhodování a zdroje vedoucí k řešení, podporuje a zplnomocňuje rodinu (nukleární i širší) v tom, aby si v první fázi řešení svého problému uměla pomoci sama a využila k tomu to nejpřirozenější – sílu, možnosti a zdroje celé rodiny a širšího okolí, využívá tak přirozených vazeb komunity.
Každá rodinná konference je jedinečná, protože jsou to lidé – děti, rodiče, prarodiče, další příbuzní, přátelé, sousedé, spolužáci, důležití známí tvořící širší rodinu kolem dítěte, kteří pomáhají rodině při rozhodnutí, jak chce svou momentální situaci řešit.

Charakteristika rodinné konference:

  1. jde o rozhodovací model (cílem je najít řešení pro dítě v nějak pro něj nevhodné situaci)
  2. začíná otevřenou, jasně zformulovanou otázkou, která postrádá náznak řešení (tuto otázku klade rodině sociální pracovník dítěte z OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dítěte)
  3. vlastníkem konference je rodina a její síť (rodina má své členy, zvyky, kulturu, místo, čas, prostor a plán)
  4. konferenci pomáhá domlouvat a připravovat a organizovat nezávislý a nezaujatý koordinátor (v metodě a postupech proškolený laik)
  5. rodina má právo na informace, soukromý čas a bezpodmínečné přijetí svého plánu (pokud je pro dítě bezpečný a právně v pořádku)