NEZTRATIT – ke zveřejnění do budoucna

Rodinné právo pro sociální pracovníky

Další kurz

Další kurz

Další kurz

Další kurz

Úvodní stránka:

Aktuální kurzy

Rodinné právo pro sociální pracovníky

Další kurz

Další kurz

Další kurz

Další kurz

CO UŽ JSME DOKÁZALI

Pár čísel ze života spolku Naše rovnováha…

DĚTI, KTERÝM JSME POMOHLI
ODBORNÍCI, S NIMIŽ SPOLUPRACUJEME
ABSOLVENTI NAŠICH KURZŮ

Časová dotace 41 hodin, počet účastníků 12–15 osob

Lektorský tým:  PhDr. Petr Nilius, PhD., PhDr. et PhDr. Jiřina Niliusová, PhD.

Časová dotace 41 hodin, počet účastníků 12–15 osob

Lektorský tým:  PhDr. Petr Nilius, PhD., Ph.D., Mgr. Petra Krulová, Mgr. Andrea Goldírová

Časová dotace 41 hodin, počet účastníků 12–15 osob

Lektor:  Ing. Bogdan Siderek

Časová dotace 41 hodin, počet účastníků 12–15 osob

Lektorský tým:  Ing. Bogdan Siderek

Časová dotace 6 hodin, max. počet účastníků 20 osob

Lektor: Mgr. Eva Hrubá

V kurzu se seznáme se základními instituty rodinného práva tak, jak je upraveno v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), se zdůrazněním odchylek od již neúčinného zákona o rodině.

Na semináři bude probrána teorie, důraz však bude kladen zejm. na praktickou aplikaci předmětných ustanovení rodinného práva, rozbor složitých či nejasných situací, bude prostor pro diskuzi, dotazy a vzájemné sdílení dobré praxe.

Budeme hovořit o právních aspektech uzavření manželství (vč. neplatného a zdánlivého manželství), jeho existenci (bydlení manželů, ochrana společné domácnosti, společné jmění manželů, vyživovací povinnost mezi manželi), stejně jako o rozvodu manželství a popíšeme si průběh řízení u soudu a následky rozvodu.

Probereme také určování a popírání rodičovství, výkon rodičovské odpovědnosti, péči o nezl. dítě (vč. úpravy styku a vyživovací povinnosti). Zaměříme se na procesní úpravu těch nejtypičtějších řízení ve věcech péče o nezl. – od určení příslušného soudu, předběžných opatření, přes podání návrhu ve věci samé, jednání před soudem až po výkon rozhodnutí, a to s důrazem na možnosti a úlohu OSPOD i pomáhajících neziskových organizací (mediace, asistované setkávání, asistované předávání…).

V oblasti náhradní rodinné péče se budeme zabývat zejm. pěstounstvím a ústavní výchovou, ale
neopomeneme i další formy náhradní péče (poručnictví, péče třetí osoby, opatrovnictví) a existenci preventivních a výchovných opatření. Stručně se seznámíme i s podmínkami osvojení.

1) Manželství

 • vznik + zánik manželství
 • neplatnost + zdánlivé manželství
 • povinnosti a práva manželů
 • manželské majetkové právo (stručně)

2) Rodičovství

 • určování a popírání rodičovství
 • rodičovská odpovědnost (omezení, omezení výkonu, pozastavení výkonu, zbavení + jednotlivé
  aspekty rodičovské odpovědnosti – styk, péče o dítě, zastupování, výkon rodičovské
  odpovědnosti po rozvodu manželství)

3) Vyživovací povinnost

 • mezi manželi
 • mezi předky a potomky
 • výživné neprovdané matce

4) Preventivní, výchovná a sankční opatření

5) Náhradní rodinná péče

 • osvojení (souhlas k osvojení, nezájem o dítě, utajení osvojení, dohled, zrušení osvojení,
  rozhodování soudu o osvojení, osvojení zletilého)
 • pěstounská péče
 • poručnictví
 • svěření do péče třetí osoby
 • ústavní výchova
 • opatrovnictví dítěte

6) Exkurz do procesní úpravy (zákon o zvláštních řízeních soudních)

 • řízení o osvojení
 • předběžná opatření (klasická i rychlá)
 • péče soudu o nezl.- průběh řízení

Můžete nás slyšet:

 • Case management a participativní přístup v adiktologických službách, 4. 10. 2018 v Ostravě

O MDT jsme zatím přednášeli na:

Zajímavé odkazy:

 • aktualizováno

Konference se koná pod záštitou psychosomatické kliniky CNS Centrum Třinec, s.r.o. a Asociace klinických psychologů ČR, pobočka Ostrava.

Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana MSK Jiří Navrátil, MBA a Ing. Vít Slováček – starosta města Český Těšín.

Konference Mezinámi

2. ročník

10–11/10/2019